Iskolatörténet

 

 Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye

Székhely: Csepreg, Széchenyi köz  8.

Telephely: Bük. Eötvös u. 1-3

ISKOLATÖRTÉNET FŐBB ÁLLOMÁSAI 1968-2018

Csepreg mindig híres volt dalosairól és fúvósairól, ennek ellenére sokáignem működött állami zeneiskola városunkban. A zenét tanulni vágyó fiataloknak a szombathelyi és a kőszegi zeneiskola adott lehetőséget a képzésre, illetve magántanárok adtak leckéket az ifjú zenészeknek. Balogh Klára zongorát, Zátonyi János hegedűt és harmonikát tanított. Ez a képzési forma azonban nem elégítette ki az egyre jobban égő tudásvágyat. Egyre többen szerettek volna részt venni szervezett zeneoktatásban, illetve a fúvószenekar utánpótlása sem volt megoldott.
1968-ban felmerült egy állami zeneiskola létrehozásának ötlete, amelyet a Nagyközségi Tanács vezetői is szívesen támogattak. A cél megvalósulása érdekében tárgyalásokat folyatattak a szombathelyi és kőszegi zeneiskolával, melynek eredményeként 1968. őszén megindulhatott Csepregen az állami zeneoktatás a Kőszegi Zeneiskola kihelyezett tagozataként, mintegy 50 fős tanulói létszámmal, köztük csepregi, szakonyi, büki, répcevisi gyerekekkel. A kihelyezett osztályok akkor még a Művelődési Házban működtek, zongora, hegedű és szolfézs szakokon.
Első zenetanárok:
– Dr. Illa Dénesné – zongora
– Zátonyi János –szolfézs
– Hodász István – hegedű
Akkoriban a Forrás című Vas megyei zeneiskolák lapja így ír erről az eseményről: „Bízzunk abban, hogy a csepregiek lelkesedése nem szalmaláng, kitartó és szorgalmas munka követi a kezdeményezést.”
A zeneoktatás nagy sikert aratott a nagyközségben. Minden évben kétszer egy szép koncerttel örvendeztették meg a nebulók a művelődési ház színháztermében összejött lelkes közönséget.
1971-72-es tanévben újabb szak indítására is nyílt lehetőség. Magyar Béla vezetésével megalakult a fúvóstanszak és még ugyanabban az évben az úttörő fúvószenekar is elkezdte pályafutását. A zenekar hamarosan a járási kulturális szemlén debütált, ahol aranyminősítést szereztek. Az eseményről így írt a Vas Népe: „A csoportosan szereplő gyerekek közül a csepregi fúvószenekart a közönség nem engedte le a színpadról. Olyan szépen muzsikáltak, hogy a felnőttekből álló zsüri néhány tagjának a könnye is kicsordult.”
A következő évben már fafúvósokkal és ütősökkel gazdagodva állt fel az úttörőzenekar. Már a község falain kívül is, Vépen szerepeltek az általános iskola fúvószenekaraként.
1975. november 6-i ülésen a zeneiskola helyzetével foglakozott a községi tanácsülés. Itt a következő célkitűzéseket fogalmazták meg:
– a kihelyezett osztály zeneiskolává fejlesztése
– a fafúvós és vonós tanszakok létesítése, bővítése
– a már működő és az új tanszakoknak megfelelő terem biztosítása
– nevelő törzsgárda kialakítása
Nevelési célkitűzések:
– saját eszközeivel segítse elő a zeneoktatásban részesülő tanulók esztétikai nevelését
– segítsék a közösség szellemi kialakítását, kisegyüttesek létrehozásával
– a zenekultúra fejlesztésében a végzett tanulók is működjenek közre
1976-77-es tanévben Sárváry László vette át a fúvószenekar vezetését és a fúvósok oktatását. Ettől a tanévtől indult el Lezsák Lajos vezetésével a klarinét oktatása is.
A zenei oktatás színvonalas munkáját minden tanszak bizonyította a különböző versenyeken elért kiváló eredményekkel, a községi ünnepeken nyújtott produkciókkal, elismerésekkel.
Dr. Illa Dénesné Baba néni nagy szakmai elhivatottságának, lelkiismeretes munkájának köszönhetően a tehetséges zongorista növendékek mindig sikeresen szerepeltek a Győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján, a tavaszi művészeti szemléken.
A hegedű oktatás terén problémát okozott a gyakori tanárváltás. A megoldás kulcsa egy állandó tanár alkalmazása volt. Abban az esztendőben Illa Gábor, majd Menyhárt Péter vállalta el a hegedűs növendékek tanítását, innentől a fejlődés a hegedűoktatásban is megindult.
A hangszeres zeneoktatás számára Zátonyi János adta a biztos zeneelméleti alapokat.
1977-es esztendő nagy előrelépést hozott a zeneoktatás minőségi fejlődésében, ugyanis a Művelődési Ház után az egykori posta épületét önálló zeneiskolává alakították. Végre egy önálló épület adott otthont az oktatásnak.
A zeneiskola ma is ezen a helyen, a Széchenyi köz 8. szám alatti házban működik.
1984-ben a csepregi zeneiskola a Vas Megyei Tanács határozatának értelmében az addig kihelyezett tagozat a Kőszegi Zeneiskola fiókzeneiskolájává vált, egyidejűleg fejlesztési lehetőséget kapott. A fiókiskolává válás egyúttal a tanulólétszám növekedését is eredményezte. Ezt követően az iskola egy-egy szolfézscsoporttal bővülhetett. Az általános iskola ének-zene szaktermében ideiglenesen kapott helyet a szolfézsoktatás.
A csepregi fiókiskola szakmai irányítását továbbra is a kőszegi zeneiskola végezte. A zeneiskola igazgatója Maitz József, a csepregi fiókzeneiskola vezetője Illa Gábor volt.
1985-ben az épület bővítését és átalakítását tűzték ki célul. A munkálatok alatt a tanítás a művelődési házban folyt, ősztől a területileg megnövekedett iskolában a szakmai fejlesztésre is megnyílt a lehetőség. A tanulói létszám ebben az évben 80 fő volt: 23 zongora, 13 hegedű, 14 klarinét illetve furulya, 20 rézfúvós és szolfézs előképzős.
1987-ben Sárváry Lászlót nevezték ki a fiókiskola vezetőjének, aki célul tűzte ki a zeneiskola további szakmai és infrastrukturális fejlesztését. Ennek eredményeként még abban az évben az előképzősök száma jelentősen megnövekedett, így a tanulólétszám 130-ra emelkedett.
1988-ig a szolfézs oktatásnak az általános iskola ének-zene terme adott helyet. A széttagoltság megszüntetése érdekében alakították ki a zeneiskolában 15 növendék befogadására alkalmas szolfézstermét, innentől saját otthona lett a szolfézsóráknak, amelyet 1987-ben a zeneiskola egyik „volt növendéke”, immár pályakezdő szolfézstanárként Kancsó Zoltánné vett át, Zátonyi János tanár úr nyugdíjba vonulása után. Ugyanettől az évtől fogva lehetőség nyílt a mélyrezes hangszerek (harsona, kürt, tuba) és a fuvola oktatására is. A kürt hangszer kiegyensúlyozott színvonalas oktatását közel 30 éven keresztül nyugdíjba vonulásáig Maitz József, a kőszegi zeneiskola tanára látta el.
1988-ban kezdte meg munkáját az ifjúsági vonószenekar, Kancsó Zoltán vezetésével. A hegedű oktatás kiegyensúlyozottá vált, Kancsó Zoltán személyével a csepregi zeneiskolának főállású hegedűtanára is lett.
1989-ben Bükön is igény mutatkozott a zenetanulásra. A két nagyközség megegyezésének eredményeként, Bükön is elindulhatott Hárominé Orbán Erika a zeneoktatás a konferál a büki hangversenyen csepregi zeneiskola kihelyezett osztályában. A tanítás helyét Bük az általános iskola épületében biztosította, valamint kezdéshez szükséges hangszereket szerzett be. A szakmai háttért zenetanárok személyében a csepregi zeneiskola biztosította. Kezdetben a rézfúvós hangszerek tanítására volt igény, ennek lehetőségét is megteremtve. A szolfézs oktatását 25 éven keresztül Hárominé Orbán Erika látta el, a hangszeres tanári kar pedig jórészt a Szombathelyi Szimfónikus zenekar művészeiből tevődött össze 1989-ben nagyon szép eredményeket értek el növendékeink zenei versenyeken is, és egy külföldi utazás is várt a csepregi zeneiskolásokra. Április 27-30-án nyolc csepregi zeneiskolás Kőszeg testvérvárosába Vaihingen an der Enz-be utazhatott. Ez év júniusában a csepregi zeneiskola erdélyi diákokat is vendégül láthatott. Székelyudvarhelyről érkeztek tanárok és zeneiskolai növendékek. A művelődési házban közös koncerttel ünnepelték meg a találkozás örömét.
1990-91-es tanév mondható szakmai szempontból az 50 év legsikeresebb évének, ugyanis öt tanuló felvételizett sikeresen zeneművészeti szakközépiskolába. Közülük négyen a mai napig magyarországi és külföldi városokban zenetanárként és zenekari művészként tevékenykednek. Ebben az esztendőben ért meg a zeneiskola az önálló intézménnyé váláshoz is, így 1991-től a Zeneiskola Csepreg névvel immár önálló iskolaként folytatta oktatási tevékenységét. Az iskola igazgatója Sárváry László lett. Az önállósodással természetesen Kőszeggel a kapcsolat nem szűnt meg, a szakmai együttműködés a két intézmény között folyamatos és szoros, közös tanárok, és rendezvények által is. A következő évben Bükön tovább bővült a választható hangszerek köre, megkezdődött a gitár és a zongoraoktatás is, Rajnai Gábor és Sárosi Orsolya zenész házaspár vezetésével.
Bük és Szakony mellett még két faluban, Bőben és Simaságon is útjára indult a zeneoktatás. Mindkét faluban az általános iskolában folyt a zeneoktatás. A szolfézs mellett furulyázás és zongorázás alapjait sajátíthatták el az iskola tanulói.
Abban az időben mindhárom falu zeneiskolásai rendszeresen szerepeltek iskolai műsorokban, a falu rendezvényein, egyházi ünnepeit énekeikkel és hangszeres játékaikkal színesítették. Még a kisebb falvakba is szívesen látott fellépők voltak, mint például Lócson, Nagygeresden, Sajtoskálban, Nemesládonyban.
A csepregi óvodában Erdősi Katalin szolfézstanárnő elindította a zeneovis foglalkozásokat. Szakonyban is indult egy kihelyezett osztály, furulya hangszerrel. Az általános iskola alkalmas helyszínnek bizonyult a délutáni zeneórák megtartásához. Az első években Udvardy Zita vezette a tagiskolát.
Az 1991/92-es tanévben bővítésre kerülhetett sor, így újabb teremhez juthatott a zeneiskola.
1993 őszén a zeneiskola névadó jubileumi ünnepséget rendezett. Az október 15-17-ig tartó rendezvénysorozaton Bognár Ignác zeneszerző, karigazgató és tenorénekes nevét vette fel az iskola. A csepregi zeneoktatás 25. évét hangversenyek, kiállítások, műsorok tették emlékezetessé.
A következő évben már 273 tanulóval büszkélkedhetett zeneiskolánk.
A vonós és fúvós kamaracsoportok mellett gitáregyüttes is alakult Bükön.
1993-ban Dr. Illa Dénesné Baba néni nyugdíjba vonulása után Bekéné Fazekas Gyöngyi vette át a zeneiskola legnagyobb tanszakát, ahol 20 éven keresztül tanította zongorázni a csepregi, szakonyi és bői, majd büki gyereket.
1995-ben Bartók Béla halálának 50. évfordulója alkalmából a csepregi zeneiskolában műveltségi versenyt rendeztek a zeneszerző tiszteletére.
Ősszel a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola növendékeivel közös hangversenyt hallhatott a közönség a Művelődési Ház nagytermében,  majd a csepregiek is ellátogattak Füredre.
1998-ban a 30 éves jubileumot egy jubileumi koncerttel ünnepeltük. November 29-én a Bognár Ignác Zeneiskola akkori és végzett növendékei közösen emlékeztek meg egy hangversennyel az eltelt zeneiskola évekről.
1999-ben a tanulói létszám 224 főre emelkedett. A körzeti iskolák révén 25 Répce-menti településről érkeztetek növendékek, a bejárók száma 49 fő volt.
2000/2001-es tanévben a tanulói létszám 235-re duzzadt. A különböző versenyeken elért számos siker is bizonyítja, hogy a zenei oktatás szakmai színvonala nagyon jó úton haladt. (Kőszegi Városi Művészeti Szemle, Sárvári Városi Művészeti Szemle, Sistrum Regionális Zenei versenyek, Hungaroton zenetörténeti műveltségi verseny)
A Kerettanterv kívánalmainak eleget téve, a kisebb hangversenyek, vizsgák rendezésére egy szép, kulturált kamaraterem létesült két hangszeres terem összenyitásával.
2005-ben a közigazgatásban és a közoktatásban bekövetkezett változások zeneiskolánkat mélyen érintették.
Szakony, Bő és Simaság tagiskolával 2005. szeptemberével anyagi okokra hivatkozva a fenntartó megszakította a további együttműködést, így ezekben az iskolákban megszűnt a zeneoktatás. A tagiskola növendékei közül sokan abbahagyni kényszerültek az elkezdett zenetanulást, illetve akik vállalták a bejárást, Csepregen és Bükön új tanárok kezei tanárok között folytathatták hangszeres tanulmányaikat, amennyiben településük vállalta a tanításuk költségeinek egy részét.
2006. tavaszán a felmerülő igények hívták életre a környék zenét tanuló fiataljainak fesztiválját, a Répce-menti diákok művészeti találkozóját. Olyan megmérettetési lehetőséget kapnak a diákok, amelyben bemutathatják a zenei és irodalmi tudásukat. A produkciókat szakértő zsűri minősíti. A környéken egyedülálló komplex művészeti találkozó iskolánk jó hírnevét öregbíti. A rendezvény megszervezését azóta minden évben a csepregi zeneiskola és általános iskola vállalja.
A zeneiskola minőségi munkáját igazolja a 2007-ben elnyert „Kiváló alapfokú művészetoktatási intézményi” minősítés. Majd ugyanabban az évben augusztus 31-én Csepreg Város Önkormányzat Képviselő testülete jogutódlással megszünteti a Bognár Ignác Zeneiskolát, és egy új költségvetési szervet alapít Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola-alapfokú művészetoktatási intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Közigazgatási Intézmény néven. Az iskola fenntartására hat település társult, és létrehozzák a Közép-Répce menti Iskolafenntartó Társulást. Zeneiskola igazgatóját Sárváry Lászlót nyugdíjazzák, tanári és adminisztrátori státuszt szüntetnek meg, a zeneiskola elveszti önállóságát, intézményegységként működhet tovább. Az új intézmény igazgatója Király Árpád, a zeneiskola intézményegység-vezetője Kancsó Zoltán, 2008. szeptember 1-től az intézmény igazgatója dr. Barityiné Házi Ottilia, 2009. szeptemberétől az intézményegység-vezető Benkőné Krizmanich Edina.
A megpróbáltatások a szakmai életre nem hathattak ki, köszönhetően a zeneiskola elhivatott tantestületének. Helyzetelemzés után, a zeneiskolának újból meg kellett határozni önmagát, helyét a „KIKI”-n belül. Programjainkat, időrendünket az általános iskola rendjéhez kellett igazítani.
Törekedtünk arra, hogy hagyományainkat tovább megtartsuk, ápoljuk, az új helyzetet új lehetőségként, kihívásként éljük meg.

A zeneiskola egyik legviszontagságosabb éve után 2008/2009-es tanévben ünnepelte a csepregi zeneoktatás negyvenéves éves jubileumát. Kiállítással, hangversennyel tisztelegtünk a múlt értékei előtt, és a megemlékezésből erőt merítettünk a jövő feladataihoz.

A következő nagy változást a 2013-as év hozta. Intézményünk 2013. januárjában nem csak fenntartót váltott, hanem három intézményegysége közül az óvoda kivált a „KIKI”-ből. Az óvoda továbbra is önkormányzati fenntartásban maradt. Az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola pedig állami fenntartásba került. A továbbiakban az általános iskola és a művészetoktatás fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kőszegi Tankerületi Központ irányításával. Az átadás- átvételt 2012. decemberében hosszas munka előzte meg, amely lehetővé tette a törvényes elválasztást, átadást. Az állami fenntartásba vétel, törvényi változások, újabb kihívásokat jelentenek iskolánk számára. Magyarország Kormánya 2012. áprilisában a Széll Kálmán Terv 2.0-ban garanciát vállalt a köznevelési rendszer reformjáért, hosszú távú fejlesztésével, finanszírozási alapjának megteremtésével. A Tervben a Kormány célul tűzte ki a köznevelési rendszer struktúrájának és intézményrendszereinek átalakítását. Épületünk tulajdonosa Csepreg Város Önkormányzata maradt, a működtetést az állam vállalja.
2017. január elsején a KLIK jogutódjaként tankerületi központok alakulnak. Ennek eredményeként a Kőszegi Tankerület beépült az újonnan alakult Sárvári Tankerületi Központba.

2018/19-es évben ünnepeltük a csepregi zeneoktatás 50., a büki zeneoktatás 30. évfordulóját. Ez alkalomra jubileumi évkönyvet adtunk ki, kiállításokkal, hangversenyekkel, jubileumi gálaműsorral emlékeztünk múlt előtt és egyben erőt merítettünk a jövőre tekintve. 

2020/21-es tanév ismét szerkezeti változásokat hozott. A zeneiskolát leválasztották a csepregi általános iskolától, és a kőszegi Budaker Gusztáv Zeneiskolához csatolták. Budaker Gusztáv AMI Tagintézménye néven zeneiskolánk a csepregi és büki telephellyel változatlan feltételek között működik tovább.